Turisme,  Sostenibilitat i Medi Ambient.
05 ag. 2020

Turisme, Sostenibilitat i Medi Ambient.

La  finalitat del turisme sostenible es que la única petjada que el visitant pugui deixar al seu pas, sigui només el del seu propi calçat.

El turisme es un motor de desenvolupament territorial per la destinació turística de Catalunya. L’excepcional riquesa natural i cultural fa que hagi esdevingut el principal focus d’atracció turística mundial. Els darrers anys les costes mediterrànies han acollit gairebé dos-cents milions de turistes per any, la qual cosa representa el 30% del turisme mundial.  El turisme sostenible esdevé un component que permet garantir el creixement equilibrat i continuat al territori.

Aquests últims anys, el sector turístic ha fet palesa la necessitat d’un canvi de model que incorpori criteris de sostenibilitat a l’oferta i a les destinacions turístiques. Un model de turisme sostenible és aquell que fa compatible el desenvolupament del sector amb el respecte i la preservació dels espais naturals, culturals i socials. Aquest model considera l’activitat turística com una oportunitat per a la revalorització del territori i per a la conservació dels recursos. En prioritza els aspectes qualitatius per davant dels quantitatius.  El desenvolupament del turisme sostenible ha de reportar també un notable grau de satisfacció per a turistes i visitants de la destinació turística, ja que ha de representar una experiència significativa que els faci més conscients de les necessitats de respecte mediambiental i fomenti unes pràctiques turístiques sostenibles.

Darrerament ja s’ha anat produint un augment en la demanda de noves destinacions i tipologies turístiques diferents a les clàssiques de sol i platja, i s’han reconegut altres marques com Ecoturisme, Agroturisme o Turisme Rural.  És el turisme en els espais naturals en un programa que es complementa amb altres activitats com senderisme, cicloturisme, gastronomia o cultura. Aquesta es la part essencial del producte turístic que incentiven a crear propostes complementaries per diversificar l’oferta.

La tradició turística de Catalunya es remunta a principis del segle XX. Posteriorment, el creixement massificat tant de la oferta com de la demanda en alguns punts de la costa durant els anys 60, i l’excepcional creixement posterior seguint l’estel.la de les olimpíades de l’any 1992, varen permetre posar Barcelona i Catalunya en el mapa internacional. Des d’aleshores hi ha hagut un creixement ponderat i que ha anat evolucionant tant en la temporalitat d’arribada de turistes i visitants com en la seva proposta turística que ha anat derivant cap a la sostenibilitat i respecte medi ambiental que ha generat la demanda.

Un dels aspectes individuals i familiars que més hi repercutirà, serà en la incomoditat d’utilitzar el cotxe privat que, més que l’augment del cost, s’hauria de dissuadir-ne del seu ús per a fer turisme. Algunes ciutats europees apliquen limitacions i mesures addicionals per potenciar l’ús dels transports públics. Els esforços governamentals per reduir la congestió i la contaminació derivades del transport per carretera implicaran un augment dels desplaçaments en altres mitjans de transport col·lectiu.

La companyia Avant Grup està totalment compromesa en els diferents aspectes de sostenibilitat i respecte mediambiental en transport.

Al parlar de turisme sostenible fem referència a totes aquelles activitats turístiques on el que es prioritza es el respecte al medi natural, cultural i social, i que va encaminat a definir els valors d’una determinada comunitat. Amb aquest tipus de turisme es posa de manifest un intercanvi positiu de les experiències entre els visitants i els residents, establint una relació justa i equitativa en quant als beneficis que aquesta activitat pot generar. Des del territori s’han generat nombroses ofertes i propostes que permeten Connectar amb la natura i realitzar activitats en grup o en família. Catalunya disposa de la més gran concentració d’activitats turístiques registrades en EMAS d’Espanya i de la Unió Europea, així com moltes altres amb l’Etiqueta ecològica europea (Ecolabel) i el Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya. Al 2001 Barcelona es va convertir en la primera destinació urbana en obtindré la certificació Biosphere pel seu compromís amb la sostenibilitat en l’àmbit turístic i al 2015 Catalunya va rebre la primera acreditació com a destinació turística integral responsable, també sota el segell  Biosphere que atorga l’Institut de Turisme establint uns criteris de comportament sostenible en el negoci turístic internacional.

L’objectiu final d’aquest turisme sostenible es que la única petjada que el visitant pugui deixar al seu pas, sigui només el del seu propi calçat i, com a tal, ha de ser sostenible econòmica, social i mediambientalment.


Avant

Deixa un comentari