Seguretat Conductors


Avant Grup Seguretat ConductorsEn Avant Grup confiem la nostra flota a un equip de conductors professionals, de formació i experiència contrastada. Els nostres criteris de selecció, formació i seguiment de la nostra plantilla, garanteixen als nostres clients la plena confiança d’estar a les millors mans.
La conducció segura és la nostra prioritat. Formem als nostres conductors en el coneixement i compliment de la Normativa vigent en matèries reguladores sobre circulació, transport de viatgers, temps de conducció i descans i en l’ús dels nous sistemes de seguretat que els vehicles van incorporant per una conducció més segura i eficient.
La seguretat dels nostres conductors i passatgers és el nostre principal objectiu.


NORMATIVA


Temps de Conducció


Després d’un període de conducció de quatre hores i mitja, el conductor farà una pausa ininterrompuda d’almenys 45 minuts, tret que prengui un període de descans.
Podrà substituir-se aquest període de 45 min. per una pausa d’almenys 15 minuts seguida d’una altra pausa d’almenys 30 minuts, ambdues intercalades en el període de conducció de les 4 hores i mitja.

El temps màxim de conducció diari no pot excedir de les 9 hores, exceptuant dos cops a la setmana que es pot arribar a les 10 hores.

El temps de conducció setmanal no superarà les 56 hores (s’entendrà per setmana el període de temps comprès entre les 00.00 del dilluns i les 24.00 del diumenge).

El temps de conducció en dues setmanes consecutives no pot excedir de 90 hores.
Així, si en una setmana es condueix durant 56 hores (màxim permès), en la següent només podrà conduir-se durant 34 hores, ja que ambdues sumen el màxim de 90 hores.


Descansos en la Conducció


En les 24 hores següents del final del seu període de descans diari o setmanal anterior, els conductors hauran de prendre’s un nou període de descans diari.
Aquest període de descans diari podrà ser normal o reduït.

  • Període de descans diari normal: qualsevol període de descans d’almenys 11 hores.

Alternativament, el període de descans diari normal es podrà prendre en dos períodes, el primer d’ells d’almenys tres hores ininterrompudes i el segon d’almenys 9 hores ininterrompudes.

  • Període de descans diari reduït: qualsevol període de descans d’almenys 9 hores, però inferior a 11 hores

Els conductors no podran prendre’s més de tres períodes de descans diari reduïts entre dos períodes de descans setmanals.
En cas de la conducció en equip d’un vehicle, els conductors hauran d’haver-se pres un nou període de descans diari d’almenys 9 hores en un espai de 30 hores des del final del seu període de descans diari o setmanal anterior.

El període de descans diari normal d’un conductor que acompanyi un vehicle transportat per transbordador o tren podrà interrompre’s dues vegades com a màxim per dur a terme altres activitats que no excedeixin en total d’una hora. Durant el període de descans diari normal, el conductor haurà de tenir accés a un llit o llitera.


Un període de descans setmanal haurà de començar-se abans que hagin conclòs sis jornades consecutives de 24 hores des del final de l’anterior període de descans setmanal.
Aquest període de descans podrà ser normal o reduït.

Període de descans setmanal normal: qualsevol període de descans d’almenys 45 hores.

Període de descans setmanal reduït: qualsevol període de descans inferior a 45 hores que es pot reduir fins a un mínim de 24 hores consecutives.

En el transcurs de dues setmanes consecutives el conductor haurà de prendre almenys:

  • dos períodes de descans setmanal normal, o
  • un període de descans setmanal normal i un període de descans setmanal reduït d’almenys 24 hores; no obstant això, la reducció es compensarà amb un descans equivalent que s’ha de fer en una sola vegada abans de finalitzar la tercera setmana següent a la setmana tractada.

Els descansos realitzats com a compensació per un període de descans setmanal reduït hauran de prendre’s juntament amb un altre període de descans d’almenys nou hores.
Quan el conductor triï fer-ho, els períodes de descans diaris i els períodes de descans setmanals reduïts realitzats fora del centre d’explotació de l’empresa podran efectuar-se en el vehicle sempre que aquest vagi adequadament equipat per al descans de cadascun dels conductors i estigui estacionat.

Com a excepció es podrà posposar el període de descans setmanal fins a 12 períodes consecutius de 24 h següents a un període de descans setmanal regular previ, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • El servei inclogui 24 hores consecutives com a mínim en un Estat membre (CE) o en un tercer país al qual s’apliqui el present Reglament diferent d’aquell en què s’ha iniciat el servei.
  • Després de l’aplicació de l’excepció, el conductor es prengui: Dos períodes de descans setmanal regular o un període de descans setmanal reduït d’almenys 24 h i un regular; no obstant això, la reducció s’ha de compensar amb un període equivalent de descans ininterromput abans de finalitzar la tercera setmana següent a la setmana del període d’excepció.

Els nostres processos d’implantació.

FORMACIÓ CONTINUADA

Els nostres plans de formació de personal, sigui tècnic o de conducció, permeten una millora dels coneixements i competències dels treballadors.
Gràcies als nostres sistemes de millora contínua, detectem les necessitats formatives dels nostres tècnics i conductors que permeten dissenyar les accions formatives que garanteixen el desenvolupament professional i la qualificació i, alhora, oferir una millor qualitat de servei.
El nostre pla de formació als conductors està orientat especialment a una conducció segura i a una adaptació constant, tant als nous sistemes de seguretat que incorporen els nostres vehicles, com a les normatives internacionals de temps de conducció i de descans.

CERTIFICAT D'APTITUD PROFESSIONAL - CAP

Es tracta d’una nova formació, obligatòria per a conductors professionals d’autocar. És una formació diferent de la qual es requereix per a l’obtenció dels permisos de conducció.
Els objectius d’aquesta nova formació són:
• Millorar la seguretat vial i la del conductor, fins i tot durant les actuacions efectuades pel conductor amb el vehicle parat.
• Aconseguir que els conductors puguin respondre a les noves exigències originades per l’evolució del transport per carretera.Instruccions i manuals dels nostres conductors

Conductor

VER

Acompanyant Escolar

VER

Pautes Avaria-Accident

Ver