Avant Grup Seguretat Autocars

 

En Avant Grup la seguretat en els nostres vehicles és un dels compromisos clau de la companyia. Vàrem ser pioners en la incorporació de cinturons de seguretat als nostres autocars en tots els seients i abans de la seva obligatorietat. En l’actualitat incorporem els més moderns i eficaços sistemes de seguretat activa i passiva a més del control de la nostra flota d’autocars.
La nostra flota, compta amb una antiguitat mitjana inferior als 4 anys i més de 150 autocars, acuradament seleccionats entre els fabricants més importants com són: MERCEDES, SCANIA VOLVO o IRISBUS. Periòdicament son sotmesos a rigorosos plans de manteniment preventiu amb la finalitat de garantir la seguretat de tots els nostres passatgers.


SEGURETAT ACTIVA


SAPjunyCCIB1

Es porta a terme el desenvolupament i una continuada innovació en els sistemes de seguretat activa, especialment concebuts per evitar situacions crítiques, que ofereixen una conducció cada vegada més segura per als nostres passatgers.

En Avant Grup incorporem la tecnologia més avançada en matèria de seguretat activa i passiva, amb la finalitat d’aconseguir i garantir els màxim nivell de seguretat, tant per al conductor com per als passatgers


Sistemes de seguretat activa embarcats en la nostra flota


El sistema de control de tracció (ASR) impedeix, de dues maneres, que les rodes motrius puguin girar en buit. D’una banda, mitjançant una intervenció precisa en els frens de les rodes. Per l’altre, disminuint el par del motor mitjançant «accelerador electrònic». Amb el seu ajut, el motor lliura, en situacions crítiques, només la potència necessària que poden transmetre les rodes motrius: un avantatge important a l’hora d’engegar-se i accelerar el vehicle.
Durant la posada en marxa, el sistema supervisa el nombre de revolucions i el par motor  que actua sobre cadascuna de les rodes i dels eixos propulsats. El processador regula la distribució del par motor per reduir la tendència de les rodes a girar de buit i assegurar un flux de força ideal en tot moment.
El ASR, quan el vehicle es posa en marxa i accelera, impedeix que les rodes motrius puguin patinar i originar un desplaçament lateral del vehicle. El ASR augmenta el confort i la seguretat en iniciar la marxa en vehicles amb motors de par elevat, especialment si les rodes no poden transmetre, de forma regular, la seva tracció sobre la calçada.

Vídeo propiedad de Irizar

El AEBS utilitza un sistema de radar per detectar vehicles circulant per davant o detinguts i calcula contínuament la diferència de velocitat respecte al mateix vehicle. Si la col·lisió és inevitable, tret que s’actuï, s’adverteix primer al conductor i el vehicle efectua automàticament una frenada parcial. Si el conductor no reacciona i la col·lisió és imminent, el vehicle inicia un frenat a fons de manera automàtica. Això permet reduir considerablement les conseqüències d’una col·lisió.

Vídeo propiedad de Irizar

La Suspensió Pneumàtica Controlada Electrònicament (ECAS), és un sistema de suspensió intel·ligent per garantir l’estabilitat, el repartiment de pesos òptim, la seguretat i el confort del passatger.

Vídeo propiedad de Irizar

El control de creuer adaptatiu amplia les funcions del sistema de control automàtic de la velocitat, afegint un sensor de radar per poder mantenir la distància correcta sobre el vehicle que circula per davant, de forma automàtica i dins de certs límits del sistema.
Si el cotxe s’aproxima a un vehicle que circula més lentament per davant, el control de distància automàtic desaccelera el cotxe fins a la mateixa velocitat, amb la finalitat mantenir la distància programada pel conductor. Si un vehicle que circula per davant es canvia al mateix carril, també es redueix la velocitat del cotxe per adaptar-la a la de l’altre vehicle. Una vegada buidada la carretera, l’automòbil accelera fins a la velocitat de creuer seleccionada. D’aquesta forma, el control de distància automàtic millora tant el confort de conducció com la seguretat. No obstant això, la responsabilitat final continua recaient en el conductor.
Un sensor de radar vigila permanentment l’àrea fins a 180 metres per davant del cotxe. A més de la distància pel que fa a qualsevol vehicle que circuli per davant, el sistema també mesura la velocitat d’aproximació. Si la distància descendeix per sota del marge de seguretat ajustat, el control de distància automàtic efectua controls correctius a través de la gestió del motor i, si calgués, del sistema de frens. Si la taxa de desacceleració requerida excedeix del 30 per cent de la desacceleració màxima del vehicle, es comminarà al conductor a aplicar manualment els frens.
Fins i tot, amb el control de distància automàtic activat, el conductor segueix sent responsable de controlar la velocitat del vehicle i la distància pel que fa al vehicle que circula per davant. El control de creuer adaptatiu no reacciona a objectes fixos ni a vehicles que circulen en sentit contrari.

Vídeo propiedad de Irizar

L’objectiu de l’Avís de Sortida Involuntària de Carril (LDW), és alertar al conductor quan ha existit un canvi de carril que pogués estar motivat per una distracció del mateix xofer.
La detecció dels canvis de carril es realitzarà mitjançant una càmera frontal que obté imatges de la carretera i les processa utilitzant tècniques de visió artificial. El sistema llegeix al mateix temps l’estat dels intermitents per esbrinar si s’ha senyalitzat la maniobra i el canvi ha estat intencionat.
El sistema és capaç de discriminar entre canvis de carril i les invasions de carril. S’entén per canvi de carril aquells que impliquin un desplaçament lateral suficientment ampli com perquè el vehicle es posicioni en el carril contigu.
Les invasions de carril, en canvi, fan referència a aquelles circumstàncies en les quals una part del vehicle trepitja per uns instants algun dels carrils contigus, però el vehicle roman en el mateix carril de circulació.
Quan el sistema genera una alerta, li avisa al conductor mitjançant la vibració del seu seient. Si el conductor envaeix el carril esquerre, li vibra la part esquerra del seient i si per contra envaeix el carril dret, vibra la part dreta del seient.
Aquest sistema està orientat a transports de mitjana i llarga distància, per a carreteres d’alta capacitat. S’activa quan el vehicle supera els 60Km/h.

Empresa Autocares Barcelona

El programa electrònic d’estabilitat “ESP” és un sistema actiu que augmenta la seguretat de conducció i l’estabilitat. El ESP contribueix a reduir el perill del desplaçament lateral en les corbes o en maniobres brusques de canvi de carril. Si es detecta una situació crítica durant la marxa —per exemple, si l’autobús aconsegueix el marge límit en una corba—, es regulen de forma precisa les forces de frenat en cadascuna de les rodes. Al mateix temps es redueix la potència del motor. La frenada de les rodes redueix la tendència al desplaçament lateral de l’autobús sempre dins dels límits imposats per les lleis de la física.
El ESP supervisa a més l’acceleració transversal de l’autobús. Si el vehicle aconsegueix una situació crítica en corbes perllongades, com una sortida d’autopista, o durant un canvi ràpid de carril, es redueix automàticament la velocitat de l’autobús fins que ha recuperat l’estabilitat. El programa electrònic d’estabilitat és comparable amb el sistema utilitzat en els turismes, però compta amb funcions ampliades i adequades a l’ús en un autobús.

Empresa Autocares Barcelona
El Repartiment electrònic de frenada (EBD), és un sistema de repartiment de frenada que determina quanta força aplicar a cada roda per detenir al vehicle en una distància mínima i sense que es descontroli.

Vídeo propiedad de Irizar

El funcionament del sistema d’anti-bloqueig de frens (ABS), consisteix que cadascuna de les quatre rodes compta amb sensors que mesuren el nombre de revolucions i transmeten aquesta informació a una unitat de comandament central. Si una de les rodes tendeix a superar el llindar de bloqueig durant el frenat, es modifica la pressió del fre per mantenir la força de frenat per sota d’aquest llindar. Per a això el sistema redueix augmenta la pressió diverses vegades per segon.
El sistema detecta les forces que actuen sobre les rodes al frenar i supervisa la rodada. La força de frenat que actua sobre les rodes es distribueix de manera no n’hi hagi cap que es pugui bloquejar i es conservi, en la mesura del possible, la maniobrabilitat del vehicle.
Mercedes-Benz va presentar al desembre de 1970 el primer sistema anti-bloqueig de frens del món, amb regulació electrònica. Aquest equip va suposar una autèntica revolució en la tècnica de la seguretat. L’ABS evita el bloqueig continuat de les rodes mitjançant intervencions precises en els frens. Amb això es redueix el risc de pèrdua de l’estabilitat direccional al mínim, i el conductor pot guiar el seu vehicle en direcció desitjada fins i tot quan es frena sobtadament. L’ABS constitueix la base per a altres sistemes electrònics de seguretat més complexos, com el programa electrònic d’estabilitat (ESP®) o el servofrè d’emergència (BAS).

Vídeo propiedad de Irizar

Tots els nostres nous autocars carrossats per Irizar han estat sotmesos a assajos d’estabilitat a la bolcada (TILT TEST), superant els 28º sense bolcar i complint així amb futura normativa R66.02 (que entrarà en vigor en el 2017).

Vídeo propiedad de Irizar0
Problemes
160
Conductors
400
Serveis diaris
150
Autocars

SEGURETAT PASSIVA


OBCbusJAPO

La seguretat passiva en els autocars ve marcada, fonamentalment, per l’aparició de la reglamentació que imposa un requisits específics a les estructures i sistemes de retenció d’aquests vehicles per garantir la seguretat dels seus ocupants.
En Avant Grup complim amb totes les normatives existents en matèria de seguretat passiva dels nostres autocars i, en alguns casos, ens avancem en aquesta normativa a l’hora d’incorporar nous vehicles a la nostra flota.


Sistemes de seguretat pasiva embarcats en la nostra flota


La flota d’Avant Grup compta amb carrosseria d’estructura antibolcada i reforçada segons normativa (Reglament 66.02).

Tots els autocars matriculats a partir de 2007, estan obligats a tenir instal·lats els cinturons de seguretat (per a transport escolar no existeix excepció).
En quant a la utilització, tant conductor com a passatgers majors de 3 anys estan obligats a utilitzar-los. Els passatgers adults serien els últims responsables en cas de no utilitzar-los. D’aquesta obligació haurà d’informar-se als passatgers per part del conductor del vehicle, pel guia acompanyant o per la persona encarregada del grup a través de mitjans audiovisuals, rètols o pictogrames.

Autocares-Barcelona-Seguridad-Avant-Grup-cinturon-autocar

Cada autocar disposa de dues finestres de socors, en tots dos costats. Totes estan identificades amb el nom “Sortida d’Emergència”, que es pot llegir tant des de dins com des de fora del vehicle. Al seu costat, hi ha un martell de color vermell que s’utilitza per trencar-les en cas d’emergència.
Els autocars també disposen de sortides d’emergència en les claraboies/tapes, situades en el sostre del vehicle.

Empresa Autocares Barcelona

Els autocars disposen de martells d’emergència trenca-vidres, que es troben prop de les finestres senyalitzades com a “sortida d’emergència”. Tant sols s’han d’utilitzar en el cas que no sigui possible sortir per les portes.

Autocares-Barcelona-Seguridad-Avant-Grup-estructura-martillo-seguridad-autocar

La farmaciola és obligatòria en tots els autocars, normalment es troba en la part davantera, identificada per un pictograma. És imprescindible en cas que puguem patir ferides o petits talls.

Autocares-Barcelona-Seguridad-Avant-Grup-Botiquin

Tots els autocars porten extintors com a mesura de precaució davant qualsevol temptativa d’incendi que es pugui donar a l’autocar.
Els extintors es troben generalment en la part davantera, proper al conductor, i en la part central de l’autocar sota els seients.

extintor

El dispositiu d’obertura de seguretat de les portes es troba a la vista i a prop de les portes.
Ha d’utilitzar-se amb el vehicle aturat. En accionar-ho, les portes es desbloquegen i s’obren immediatament.

Portes pneumàtiques d’accés per als passatgers amb dispositiu sensibilitzador d’aturada en cas que trobi algun objecte o persona al tancar-se la porta.
En el procés de tancament, un sistema de micro-switches actua sobre la electro-vàlvula de porta, revertint el moviment en el cas que algun obstacle interrompi el moviment de la porta, evitant els accidents en les entrades i sortides dels passatgers a l’autocar.


PROCESSOS DE CONTROL

CONTROL DE QUALITAT

Els vehicles que s’incorporen a la nostra flota ja han passat uns exhaustius controls de qualitat tant per part del fabricant com de les empreses carrosseres.
Tot seguit el nostre departament de qualitat realitza una revisió final d’acord als criteris interns establerts per Avant Grup en referència als equipaments i seguretat.

MANTENIMENT

La nostra companyia duu a terme un manteniment preventiu de les mesures i equipaments de seguretat que incorporen els vehicles.
Totes les accions preventives van enfocades al perfecte estat dels vehicles en els aspectes més relacionats amb la seguretat i per al desenvolupament de les activitats.

SEGUIMENT

D’acord amb els criteris marcats per la companyia es fa el seguiment de cada vehicle per mantenir la seguretat i la confortabilitat al màxim nivell.
Es porta un control de les incidències que puguin aparèixer en el manteniment preventiu per realitzar les oportunes correccions i fer el seguiment de les reparacions.