Avant Grup.- DISTINTIU DE QUALITAT AMBIENTAL EN  TRANSPORT.
23 oct. 2017

Avant Grup.- DISTINTIU DE QUALITAT AMBIENTAL EN TRANSPORT.

La Generalitat atorga l’ecoetiqueta catalana a l’empresa de transport de viatgers Avant Grup, de Barcelona, a altres tres empreses..

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha concedit el Distintiu de garantia de qualitat ambiental al Graner-Illa Phillips (Consorci Mercat de les Flors), Hotel Delamar, Avant Grup, SL, i Ditransco, SL.

Aquest Distintiu és el sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix aquells productes i serveis que compleixen uns determinats requisits ambientals més enllà dels que estableix la normativa vigent.

 

Avant Grup disposa d’una flota de vehicles respectuosa amb el medi ambient.

Avant Grup SL,

empresa d’Autocars i Microbusos a Barcelona, ha obtingut l’ecoetiqueta catalana.

Per minimitzar els impactes ambientals de la flota, el distintiu fomenta la recopilació de dades perquè se’n pugui fer l’avaluació i el seguiment, i d’aquesta manera esdevenir una eina pels responsables en la presa de decisions per a una correcta i millor gestió. Actualment existeixen 43  flotes que disposen del distintiu, que engloben més de 6000 vehicles de baixes emissions.

La categoria de Flotes de Vehicles té com a principal finalitat contribuir a la reducció de les emissions de contaminants de ciutat (PM10 i NOx) provinents del transport. Tanmateix, la categoria també té l’objectiu de promoure l’ecoeficiència i l’estalvi energètic en la planificació, projecció i gestió de la mobilitat de persones i mercaderies, especialment en entorns urbans. L’objectiu darrer és minimitzar els impactes ambientals i promoure el desenvolupament sostenible més enllà dels requisits derivats del compliment de les normes vigents. A més, ha de contribuir a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle provinents del transport, esdevenint un element de competitivitat gràcies a la reducció dels costos energètics i per la priorització d’aquestes flotes en el marc de la contractació pública.

Els beneficis del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a Flotes de Vehicles són diversos i afecten tant els particulars i les empreses que l’obtenen com el conjunt de la població.

  • Es redueixen les emissions contaminants i l’impacte ambiental dels vehicles
  • Millora la qualitat de l’aire i la salut pública
  • Es redueix el consum de carburant
  • Posiciona les empreses de cara a futures exigències ambientals europees
  • Aporta un valor afegit a l’hora de contractar amb l’Administració
  • Posiciona la flota de cara a obtenir avantatges en matèria de mobilitat
  • Permet conèixer els consums dels vehicles de la flota i per tant disposar de la informació necessària per decidir les mesures que es prioritzaran a partir del moment de la seva obtenció.

 


Avant