DADES del 2017 sobre el sector turístic a CATALUNYA.
17 gen. 2018

DADES del 2017 sobre el sector turístic a CATALUNYA.

CATALUNYA - Destinació Turística

HA AUGMENTAT LA DESPESA DEL TURISTA ESTRANGER

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya, aquest 2017, ha augmentat un 5,5% més respecte a l’any anterior. Segons el país de residència habitual, d’entre els països de procedència majoritària, Alemanya i Regne Unit mostren una taxa de variació interanual del 1,3% i 4,9% respectivament, i França, tot i que gairebé s’ha mantingut, presenta una taxa lleugerament negativa del 0,4%. Dels turistes i visitants arribats a Catalunya al 2017, els Nord-Americans i els Russos han estat el que han tingut els increments més elevats amb el 24,7% i el 22,7% cada un.

D’altra banda, segons el motiu del viatge, tant els viatges d’oci com els viatges de negoci i altres motius professionals també han augmentat en el seu nombre de visitants.

Pel que fa a la despesa total realitzada pels turistes residents a l’estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 19.050,5 milions d’euros, que ve a representar un 9,1% d’augment respecte a l’exercici anterior.

Per països de residència habitual destaquen França amb una despesa total de 2.395,9 milions d’euros, Estats Units amb una despesa total de 2.110,2 milions d’euros i Regne Unit amb una despesa de 1.665,6 milions d’euros. De tots aquests increments, el mercats més remarcables son els dels Estats Units-EUA (32,4%), Països Baixos (23,4%) o Rússia, que amb el 23,4 % es pot considerar que ja s’ha recuperat plenament.

La despesa mitjana diària per persona és de 168,1 euros, dada que suposa un increment del 3,5%. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional no inclòs en el paquet turístic (amb un 29,9%) i a la despesa en activitats (22,7%).

 

 

D’altra banda, Catalunya va enregistrar, l’estiu passat, una ocupació rècord en el sector hoteler. El total de turistes que es varen allotjar en els hotels de Catalunya durant l’any va arribar gairebé als 83 milions, que va representar un increment del 4,% més respecte a l’any anterior, el que constitueix la xifra més alta enregistrada. Aquest augment beneficia l’economia de Catalunya, ja que el turisme representa el 15% del PIB d’aquesta comunitat.

Des dels organismes oficials s’han considerat molt positives aquestes dades, especialment quan al darrer trimestre s’havien fet unes previsions de davallada entorn al 20% que al final no tant sols no es varen complir, sinó que l’alentiment va ser més moderat, especialment després dels atemptats a Barcelona del mes d’agost. Aquest descens ha estat més vinculat als mercats de proximitat que no pas als mes allunyats.


Empresa Autocares Barcelona

Avant Grup.- DISTINTIVO DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL EN TRANSPORTE.

AVANT GRUP disposa d’una flota de vehicles respectuosa amb el medi ambient 

 

Avant Grup SL, empresa d’Autocars i Microbusos a Barcelona, ha obtingut l’ecoetiqueta catalana.

Per minimitzar els impactes ambientals de la flota, el distintiu fomenta la recopilació de dades perquè se’n pugui fer l’avaluació i el seguiment, i d’aquesta manera esdevenir una eina pels responsables en la presa de decisions per a una correcta i millor gestió. Actualment existeixen 43  flotes que disposen del distintiu, que engloben més de 6000 vehicles de baixes emissions.

La categoria de Flotes de Vehicles té com a principal finalitat contribuir a la reducció de les emissions de contaminants de ciutat (PM10 i NOx) provinents del transport. Tanmateix, la categoria també té l’objectiu de promoure l’ecoeficiència i l’estalvi energètic en la planificació, projecció i gestió de la mobilitat de persones i mercaderies, especialment en entorns urbans. L’objectiu darrer és minimitzar els impactes ambientals i promoure el desenvolupament sostenible més enllà dels requisits derivats del compliment de les normes vigents. A més, ha de contribuir a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle provinents del transport, esdevenint un element de competitivitat gràcies a la reducció dels costos energètics i per la priorització d’aquestes flotes en el marc de la contractació pública.

Els beneficis del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a Flotes de Vehicles són diversos i afecten tant els particulars i les empreses que l’obtenen com el conjunt de la població.

 

Es redueixen les emissions contaminants i l’impacte ambiental dels vehicles

Millora la qualitat de l’aire i la salut pública

Es redueix el consum de carburant

Posiciona les empreses de cara a futures exigències ambientals europees

Aporta un valor afegit a l’hora de contractar amb l’Administració

Posiciona la flota de cara a obtenir avantatges en matèria de mobilitat

Permet conèixer els consums dels vehicles de la flota i per tant disposar de la informació necessària per decidir les mesures que es prioritzaran a partir del moment de la seva obtenció.

 Avant