Política corporativa

POLÍTICA CORPORATIVA


MISIÓ

Oferir una proposta integral i sostenible de solucions de mobilitat terrestre per carretera per a les persones.

Proporcionar els recursos tècnics i de gestió de qualitat permanent que garanteixi la satisfacció esperada dels nostres clients externs i de totes les persones que formen part de la organització.

Aquest compromís amb el concepte QUALITAT TOTAL, incorpora un espai d’interrelació i atenció permanent cap a les noves necessitats de la societat en termes de mobilitat, de responsabilitat social corporativa, de seguretat laboral del personal de la nostra empresa i dels nostres passatgers, això com de la sostenibilitat Mediambiental.

L’abast de la nostra política afecta al nostre servei, a tot el persona, a la flota pròpia i a les nostres instal·lacions

 

VALORS

Cuidar del Medi Ambient

El Grup Avant està conscienciat en tenir cura del medi ambient i, per tant, en totes les seves activitats està present el seu compromís de protecció al Medi Ambient i a la previsió de la contaminació mitjançant sistemes de control, estalvi i reciclatge.

Igualment mantenim un compromís de millora en els sistemes de gestió d’eficiència energètica (IDEn), que inclouen altres aspectes relacionats amb el disseny i que donen suport per a l’adquisició de nous vehicles de flota energèticament eficients.

En conseqüència, comunica la present Política a tot el personal que treballa o que està relacionat amb la nostra companyia, inclòs clients, subcontractistes i proveïdors, fent-los partícips d’aquests compromisos.

Seguretat Vial

Per al Grupo Avant  es fonamental promoure, implementar i mantenir les pràctiques de prevenció i reducció de riscos laborals vials i, per això, la Gerència es compromet a establir mecanismes i controls per a la prevenció i reducció d’accidents en via pública i privada. Per tant, les persones que presten els seus serveis de manera directa o indirecta per al Grupo Avant, son responsables en l’acompliment dels requisits que es desenvolupen i programen per poder mitigar els accidents de trànsit i que puguin afectar a les persones, els equips, les instal·lacions o el Medi Ambient.

 

Vocació de servei:

El client es el centre i motor de la nostra activitat. La nostra vocació es conèixer i atendre les seves necessitats i, en la mesura de les possibilitats, poder-nos avançar en l’aportació de solucions. Buscarem una interactuació constant que ens permeti una progressió continua en aquesta relació, mitjançant estudis de mercat i altres sistemes de control. Els nostres empleats han de tenir un coneixement profund del sector en el que es desenvolupen i actuaran sempre buscant l’excel·lència. Procurem la millora continua en totes les àrees de la nostra activitat i en la gestió interna, fent avaluacions de l’ impacte ambiental amb la finalitat de reduir-lo.

Imatge de marca:

El Grup Avant es sinònim de qualitat i compromís amb el client, que ens atorga una clara avantatge competitiva, que hem de valorar i en la que hem d’aprofundir. Tots els professionals que treballen al servei del Grup Avant tenen la responsabilitat de cuidar d’aquesta vocació i fomentar el reconeixement de la marca, treballant amb la màxima responsabilitat i ètica professional. Complim amb tots els requisits legals, tant reglamentaris com els subscrits voluntàriament, aplicables a les nostres activitats i relacionats amb els nostres aspectes ambientals.

Innovació:

Tenim un caràcter emprenedor i apostem per a la millora i la innovació tecnològica com a element essencial de creixement i sostenibilitat. Estar al dia dels canvis i necessitats de la societat i prenent decisions sobre una informació rapida i veraç ens permet anticipar-nos als nostres competidors. Aplicar plans de comunicació per promocionar els nostres serveis, una acció comercial continuada i l’atenció al client son elements clau del nostre compromís amb la millora continua. La n ostra responsabilitat envers els nostres clients i empleats es crear un ambient en la nostra empresa on totes les iniciatives, suggerències i necessitats siguin analitzades i puguin ser ateses.

Seguretat laboral:

Conscients de l’especial sensibilitat en matèria de salut del col·lectiu de treballadors, el Grup Avant assumeix el seu compromís amb la Prevenció de Riscos Laborals en totes les seves actuacions com un dels principis integradors de la seva Política Empresarial. Es per això que, dins de les activitats de subcontractació que presta, fonamentalment en el sector del transport de viatgers per carretera, la companyia integra un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

 

VISIÓ

Ser una de les empreses líders i de referència en el transport de viatgers per carretera a l’estat espanyol, assegurant als nostres clients la prestació d’un servei d’alta qualitat basat en la capacitat de flota, l’eficiència dels nostres serveis, la innovació tecnològica i una alta professionalitat en la organització logística.

Aquesta Política, així enunciada, proporciona el marc de referència per a l’establiment i la revisió dels nostres objectius i fites i esta a disposició del públic tant en els panells d’informació de les nostres instal·lacions com en la pàgina web.